Vergeten?

Gebedsbroeders

Twee jongens - Twee posts per week - Onze overdenkingen - Jouw mening?

Zondigen?! Waarom zou je?

Door: Mark WMaandag, 7 oktober 2013
Terug
Categorie: Eyeopeners, 3 keer gereageerd, 429 keer bekeken

Te goed voor woorden, dat is het evangelie van Jezus! Ik denk dat veel Joden ook niet konden geloven toen Petrus en de rest met deze gave boodschap langs de deuren gingen. ‘Onvoorstelbaar’, dat zal zeer waarschijnlijk vaak de reactie zijn geweest. Want hoe vreemd is het als je heel je leven gevochten hebt voor je rechtvaardigheid en je het ineens op een presenteerblaadje aangeboden krijgt: gewoon helemaal gratis!

Wellicht denk je nu: dit verhaal heb ik al eens gehoord. Been there, done that. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij dit verhaal, dit goede nieuws, van tijd tot tijd opnieuw voorgelezen moeten krijgen. Want wees eens eerlijk: Geloof jij dat God van je houdt ook al zondig je aan één stuk door? De liefde die we hier op aarde zien is namelijk zo anders dan de liefde van God en ik denk dat we maar al te snel deze wereldse liefde op God projecteren. Daarom heb ik het zo vaak nodig om weer even op de feiten van Gods liefde te worden gedrukt.

De bijbel zegt: Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. (Rom 5:8) Oftewel: het waren niet onze daden die God ervan overtuigde om voor ons te sterven. Het was ondanks onze daden dat God bereid was voor ons te sterven. God hield al van ons voordat wij Hem liefde bewezen. Zoals een vader of moeder van zijn of haar kind houdt vanaf de seconde dat het geboren is. Wat heeft die pasgeboren baby gedaan om de liefde van zijn of haar ouders te verdienen? Helemaal niets…

Maar wat heeft dit nu met zondigen te maken? Alles! Hoe vaak denk ik wel niet in een beter plaatje te komen staan bij God, als ik minder slechte dingen doe? En hoe vaak denk ik wel niet dat God blijer met mij is als ik net een goede daad heb gedaan? Tuurlijk is het de bedoeling dat we niet zondigen, maar dat is niet omdat we anders de zweep van onze vader over onze rug krijgen. De motivatie om niet meer te zondigen ligt hem in het feit dat God het mooiste is wat ons ooit is overkomen. Waarom zou je nog willen zondigen als je iets veel mooiers hebt gekregen om tijd in te steken?

Paulus zegt in Filippenzen 3 dat hij alles uit zijn ‘oude’ leven heeft weggedaan, omdat hij iets veel mooiers had gevonden. Wat hij eerder als iets waardevols zag ziet hij nu als waardeloos, omdat hij het kennen van Jezus veel belangrijker was gaan vinden. Daarom reageert hij ook zo heftig in Romeinen 6 op deze vraag: moeten we blijven zondigen om de genade toe te laten nemen? Tuurlijk niet! Alsof Paulus zegt: Hè?! Hoe kom je daar nu weer bij? We hebben zojuist het allermooiste cadeau van de wereld ontvangen en dan zouden we het inruilen voor iets dat ons alleen maar kapot maakt?!

Onze focus moet niet liggen in het feit dat we niet meer mogen zondigen. We moeten erachter komen dat we in het kennen van Jezus alles hebben wat we nodig hebben. Zodat we uiteindelijk samen met Paulus kunnen zeggen: ik zondigen, tuurlijk niet! Waarom zou ik?

Fijne week!
Mark

Gerelateerd

Reacties (3)

-Jan- 9 oktober 2013, 14:56
"Onze focus moet niet liggen in het feit dat we niet meer mogen zondigen. We moeten erachter komen dat we in het kennen van Jezus alles hebben wat we nodig hebben."

Ja. Wij kunnen Hem alleen liefhebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad (o.a. 1 Joh. 4). Als wij Hem vervolgens liefhebben zullen wij ook Zijn geboden gaan liefhebben (o.a. Joh. 14,15) Dus wordt het vanzelfsprekender om niet meer Zijn geboden te overtreden. Niet doordat we blijven vrezen voor de straf die komt door zonde. Maar omdat onze natuur steeds meer gelijk wordt aan die van Hem. Totdat we hopelijk die volmaakte liefde zullen kennen waardoor elke angst voor het oordeel verdwijnt (1 Joh. 4:17,18).

"Zodat we uiteindelijk samen met Paulus kunnen zeggen: ik zondigen, tuurlijk niet! Waarom zou ik?"

Paulus geeft inzicht in de verlossing door Jezus die ons in staat stelt om niet meer te zondigen. En ik ben zeer blij om daar weer op gewezen te worden d.m.v. deze overdenking. Want ik heb het inderdaad nodig dit regelmatig te horen, te beseffen.
Maar wat is er verder van wezenlijk belang dat m.i. gemist wordt, niet gezien wordt door velen? Wat ik belangrijk vind om te realiseren in dit heftig ontkennen dat we nog mogen zondigen is dat Paulus Gods wetten niet ontbindt. Daar geen twijfel over wil laten bestaan. Daarom is hij zo heftig in het 'volstrekt niet!' zeggen.

"1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? 2 Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?" "15 Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!"(Rom. 6) En Rom.3: "31 Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet."

Wij kunnen alleen door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd worden. Maar dat geloof zal werken van gehoorzaamheid aan Gods geboden tot stand brengen uit liefde voor Hem. Uit blijdschap, uit dankbaarheid. En als het nodig is mag en moet er ook gewezen worden op Gods straf die zal komen als men niet gehoorzaam wil zijn aan het evangelie (o.a. 1. Petr. 4:17). Als men genade misbruikt om maar te blijven zondigen (o.a. Judas:4)

Een retorische vraag is het in het verband waarin jij de vraag stelt "Waarom zou ik blijven zondigen?". Maar laat ik de vraag eens letterlijk opvatten en wel in de context v.d. brief aan de Romeinen en 2 Petrus 3:16. Dan is het antwoord: omdat er mensen zijn die de woorden van Paulus in Rom. en Galaten zodanig losmaken v.d. context dat er weinig tot geen rekening meer gehouden hoeft te worden met de wetten van God. Men zondigt hierdoor omdat men niet weet dat men zondigt. Toch blijft het nog steeds zonde waardoor God verder van ons af blijft staan dan zou hoeven. Er is een groot obstakel tussen ons en God geplaatst door de wetten van God te vergeten. Zie o.a. Spr. 28:9 en Hosea 4:

"6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten."

Omdat men de wet van God vergeten is, heeft men Christus niet lief zoals Hij dat wel van ons verlangd. Hierdoor ontstaat er wetteloosheid. En het is dus een mysterie voor velen, een geheimenis (2 Thessalonicenzen 2). Iets waarvoor ze blind zijn. Ze zien niet dat ze zondigen, dat ze wetteloos zijn.

"17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. 18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. 19 Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. 20 Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. " (Mat. 5)

"1 Toen sprak Jezus tot de scharen en tot zijn discipelen, 2 zeggende: De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes. 3 Alles dan, wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet." (Mat. 23)

"21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!" (Mat. 7)
Mark W12 oktober 2013, 14:07
Bedankt voor je reactie Jan. Ik ben het bijna volledig met je eens. Tuurlijk is het niet de bedoeling dat we zondigen, zeker niet.

Ik bedoel meer dat we onszelf niet nogmaals een wet op hoeven te leggen. We hoeven niets te doen om gered te worden, want onze zonden zijn vergeven. Als we echt gered zijn, dan gaan we automatisch meer goede dingen doen dan verkeerde. In de blog kaart ik alleen een verandering van instelling aan. Het is namelijk niet: Ik moet nu mijn best doen om noot meer te zondigen. Nee het is: Ik moet mijn best doen om Jezus te volgen en Hem te kennen.

Tuurlijk kijkt God naar je daden. Jezus zegt niet voor niets dat je in zijn liefde blijft door je aan zijn geboden te houden. Dus het is wel degelijk belangrijk. Maar het is niet the main issue. De mensen die in Mat 25 het koninkrijk van God wel mogen binnengaan door hun goede daden, vragen zich ook direct af wanneer ze die goede daden gedaan hebben. Dat is toch gaaf?! Ze volgden Jezus en in het volgen hadden ze niet eens door hoeveel goede dingen ze hadden gedaan.
-Jan-13 oktober 2013, 14:13
Hoi Mark, ik denk dat het kennen van Jezus hetzelfde is als Zijn geboden houden. En dit hetzelfde is als Hem volgen, Hem liefhebben. Dit is alles lijkt me de kern te zijn waarom het gaat.

In Mat. 25 staat niet dat die mensen niet wisten dat ze goede dingen gedaan hadden. Ze wisten alleen niet dat ze het als het ware direct voor Jezus zelf gedaan hadden. Wij kunnen dat nu wel weten, daarom staat het er juist nietwaar.

De woorden in Mat. 25 en ook 24, gaat over wat wij kunnen en moeten weten. De wil van God, wat Hij verlangt van ons en hoe zich dat verhoudt tot het oordeel. Heeft direct met onze redding te maken. Die redding is ons gratis gegeven maar kunnen we nog wel verliezen.

"12 Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, 13 want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. 14 Doet alles zonder morren of bedenkingen, 15 opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, 16 het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos (mijn wedloop) gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb. " (Fil. 2)

"12 Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. 13 Ik beveel voor God, die alle leven wekt, en voor Christus Jezus, die de goede belijdenis voor Pontius Pilatus betuigd heeft, 14 dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Here Jezus Christus, " (1 Tim. 6)

Het blijft een strijd Mark. Je hebt je redding nog niet binnen, nog niet op zak. Plat gezegd maar wel waarheid. Er is je iets beloofd door Jezus: nl. dat Hij je zal opwekken tot het eeuwige leven. Die belofte is goud waard, Hij staat garant daarvoor met Zijn bloed. De enige zwakke schakel die er nog is zijn we zelf helaas.

"1 Laten wij daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. " (Heb. 4)

De brief aan de Hebreeën leert ons o.a. dat we moeten leren van die Israëlieten die ook de belofte van redding hadden en die gedeeltelijk al verkregen hadden. Gered uit Egypte, bestemd om het beloofde land binnen te gaan, de rust... Maar zij gingen die rust niet binnen, zij hadden de belofte op zak, de redding was hun beloofd. Maar hun harten werden hard, zij verachten Gods geboden, zij wezen Hem af en gingen het beloofde land niet binnen. Dus zeg alsjeblieft nooit meer dat we niets hoeven hoeven te doen om gered te worden. Hoe je het ook bedoeld, het is vrijwel altijd een foute uitspraak (behalve als het gaat om eigen rechtvaardigheid te weerleggen natuurlijk). Zeker gezien alle vermaningen in de Bijbel hierover. Ik heb het vaker gehoord..."je kunt niets doen", "alles is al gedaan", "geloof alleen!". Klinkt misschien goed, maar voor hoelang? Ook op de oordeelsdag? Liever zie ik de gelijkenissen in Mat. 25 in dat licht. Lessen voor ons, waarschuwingen ook. Zodat we weten wat de wil van de Koning is. Zodat Hij niet onverwacht komt als een dief in de nacht, als een harde meester, die wegneemt alles wat we dachten te bezitten maar gebaseerd was op onwaarheden die geen stand houden in de eeuwigheid.