Vergeten?

Gebedsbroeders

Twee jongens - Twee posts per week - Onze overdenkingen - Jouw mening?

Pasen, al heel lang ingepland

Door: Mark WVrijdag, 2 april 2010
Terug
Categorie: Het kruis, 7 keer gereageerd, 1430 keer bekeken

De HEER zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte: ‘Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: “Op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één. (…)
Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van één jaar oud is zonder enig gebrek. Houd dat apart tot de veertiende van deze maand; die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken.
  

(…) Ik zal die nacht rondgaan door Egypte, en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee, en ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de HEER. Maar jullie zal ik voorbijgaan: aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen.
(ex 12)

Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’ 
(mat 26:17 – 35)

Dit was de dag dat Jezus zou sterven, op de veertiende van de maand nisan. En vier dagen daarvoor, was Hij Jeruzalem binnengekomen op een ezel.
De planning van de dood van Christus lijkt wel te perfect, precies op de dag dat het pesachlam (zonder gebrek) door elk gezin in Israël uitgekozen werd, rijdt Jezus Jeruzalem binnen. En precies op de dag dat het pesachlam geslacht wordt sterft Jezus aan het kruis. Wat gebeurd er? Wat wil God ons laten zien?

Aan het eind van de dag, als het lam was geslacht, dan sprak de priester op pesach deze woorden: Het is volbracht.

De grootste gebeurtenis in de geschiedenis, God en de mens verzoend in de dood van de zoon van God. Tuurlijk, zoals ik vorige week al schreef, het is gewoon geworden, we vieren het elk jaar en horen het elke week. Maar besef goed dat elke stap, die je als christen zet, is gefundeerd op wat Jezus heeft gedaan. Zonder Jezus waren wij nergens, Besef dat goed! 
Als je bij het laatste oordeel voor de troon van God staat, waarom zou je dan niet veroordeeld worden tot een eeuwigheid in de hel? “Ik heb altijd goed geleefd!”, “Ik heb niemand vermoord”, “Ik heb geprobeerd me aan de wet te houden?”, “Ik heb in Uw naam boze geesten uitgedreven”. Denk je beter te hebben geleefd dan Adam en Eva in de tuin van Eden? Zij maakten één fout en werden voor de rest van hun leven verbannen uit God’s aanwezigheid. Nee, wij hebben niets anders dan de verzoeningsdood van Jezus, het is het enige. 
Die verzoening, de kwijtschelding van zonde, het fundament van ons geloof, de dood van Jezus, onze redding, dat vieren we vandaag. Want; Prijs de Heer, er is redding!

Goed Pasen!

Mark Winkelaar


 
 

Gerelateerd

Reacties (7)

fdcashgsh 2 april 2010, 12:24
Ik snap dat echt niet he. Pasen is occult. Ik doe niet aan Pasen, ik zal nooit doen aan Pasen.

De kerken moeten eens stoppen met die valse religie. Wat ben ik blij dat er geen Pasen of kerst word gevierd bij mijn gemeente. Bij mijn gemeente is het elke zondag feest. En niet die afgoderij.
Rob 2 april 2010, 15:41
Beste Joshua, we waarderen je reacties, maar waarderen het minder als je 'zomaar' roept dat 'Pasen 'occult is. Een mening hebben is prima, maar wel graag met uitleg.

Bvd en een fijn weekend, Rob
Nodoubt 2 april 2010, 16:19
Pasen is door de traditie veranderd. De tijd waarop het gehouden wordt is niet op Bijbelse gronden. En ook de redenen waarom men gedenkt is niet geheel Bijbels. En veel symboliek waarmee 'het pasen' vaak gepaard gaat is afkomstig van goddeloze gebruiken.

Maar wat is de grootheid van onze God? Dat zelfs de onvolmaakte manier waarop veel Christenen het pasen houden nog een waarachtige Bijbelse kern heeft.
Het gedenken van het lijden en sterven en opstaan van Jezus Christus is natuurlijk een zeer goede zaak. Dat zie ik zelf, net als Joshua, ook liever elke week. (Heilig avondmaal/gemeenschapsmaal - aangezien dat een duidelijke relatie heeft tot Bijbel teksten)


@Mark W,

Bedankt voor de blog. De relatie tussen het oude paaslam en het nieuwe Lam van God is er 1 die zeer Bijbels is en genoemd moet worden bij het paasfeest! Dit is het echte pasen, een eeuwige inzetting die dus ver ver ver teruggaat in de tijd. Ver voor Jezus verlossingswerk was er al een pasen. Engels: geen easter maar PASS OVER, ga voorbij aan. Als je het bloed van het Lam 'op je deurpost hebt' gaat de verderfengel voorbij.

"De planning van de dood van Christus lijkt wel te perfect,"

Bij God is niets te moeilijk :) Er zijn voorafbeeldingen van voorafbeeldingen van vervulde profetien... hoemeer je daar van ontdekt... deste groter je ontzag wordt voor Jezus/God en de Bijbel.

Zie het lam van God in de Bijbel. Er zijn vele voorafbeeldingen, een paar wil ik graag noemen:

" ‘Vader,’ zei Isaak. ‘Wat wil je me zeggen, mijn jongen?’ antwoordde Abraham. ‘We hebben vuur en hout,’ zei Isaak, ‘maar waar is het lam voor het offer?’ 8 Abraham antwoordde: ‘God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen.’ En samen gingen zij verder."
"Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. 14 Abraham noemde die plaats ‘De HEER zal erin voorzien’. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: ‘Op de berg van de HEER zal erin voorzien worden.’
15 Toen sprak de engel van de HEER opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. 16 Hij zei: ‘Ik zweer bij mijzelf – spreekt de HEER: Omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, 17 zal ik je rijkelijk zegenen en je zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. 18 En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.’ " Gen. 22

Abrahams zoon hoefde niet te sterven. God voorzag voor een ram toen als voorloper op het Lam van God, Gods eigen zoon!

"29 De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt."
" Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God." Joh. 1

De Israelieten wisten heel goed wat dat betekende. Zeker na Jezus dood en opstanding. Zij moesten immers altijd dieren slachten als zondeoffer.
Zij kenden de symbolieke waarde. En toen zij begrepen wat God nu werkelijk gedaan had... zijn eigen zoon geofferd...dan lees je zo'n verhaal van Abraham en Izaak met een heel nieuw inzicht he. En ook al de offers van dieren die Israel moest brengen vroeger volgens de wet... opeens een veel diepere lading voor diegenen die achteraf terug kunnen kijken en de relatie, de link kunnen leggen.
Iedereen die niet het bloed van een lam aan de deurpost had... stierf. Iedereen die nu niet het bloed van Het Lam op zijn/haar leven heeft ontvangen, zal sterven.

"En de HERE zeide tot Mozes en tot Aäron in het land Egypte: 2 Deze maand zal u het begin der maanden zijn; zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. 3 Spreekt tot de gehele vergadering van Israël als volgt: op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs, een stuk kleinvee per gezin. 4 Maar indien een gezin te klein is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn gezin er een nemen, naar het aantal personen; gij zult bij het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte. 5 Een gaaf, mannelijk, éénjarig stuk kleinvee moet gij nemen; gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten. 6 En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand; dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. 7 Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen, waarin men het eet. 8 Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten; zij zullen het eten op het vuur gebraden, met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden. 9 Rauw of gaar gekookt in water zult gij het niet eten; slechts op het vuur gebraden met kop, schenkels en ingewanden. 10 Gij zult daarvan niets overlaten tot de morgen; wat ervan overblijft tot de morgen, dat zult gij met vuur verbranden. 11 En aldus zult gij het eten: uw lendenen omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand; overhaast zult gij het eten; het is een Pascha voor de HERE. 12 Want Ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land Egypte slaan en aan alle goden van Egypte zal Ik gerichten oefenen, Ik, de HERE. 13 En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla." Ex. 12


Wanneer moet men het Pascha/Pasen houden volgens Gods woord. (hier en ook later in de Bijbel wordt het herhaald)

Op de 14e v.d. eerste maand. De eerste maand is niet de kalendermaand Januari of een berekening op basis v.d. maan. Nee dat zijn anti Christelijke goddeloze berekeningen. Het pasen valt zo steeds op een andere dag etc. Maar het echte paasfeest is altijd op dezelfde dag. De 14e dag van de eerste maand. De eerste maand van het ZONNEJAAR. Een berekening gebaseerd op de zon zoals het vroeger gebeurde. Dat viel dit jaar op de 20ste v.d. kalender maand Maart (vernal equinox). De veertiende van deze maand is... 2 april. Goede vrijdag voor velen, maar het echte Pasen volgens Gods berekening.

Dus wie echt Pasen wil houden, doe dat dan vandaag. (zonnedag van 12 uur 's middags tot 12 uur 's middags) Slacht geen lam meer maar drink symbolisch gezien van Zijn bloed en eet figuurlijk gezien van Zijn vlees.

"7 Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. 8 Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid." 1 Kor. 5

Ook ons paaslam is geslacht: Christus...

Soms zeggen mensen weleens: wat maakt het uit of je gedoopt bent en op wat voor manier etc. En dan zeg ik nu tegen ze: wat maakt het uit of je het bloed van een lam op je deurpost hebt gestreken?
Mensen zien de relatie tussen 'de doop' en 'het bloed dat ze red' vaak niet. Ze denken dat het alleen om 'de hartsgesteldheid' zou gaan. Toch is het interessant om te lezen wat de Bijbel zegt over 'de handeling v.d. doop' die ons red zoals 'de handeling van het bloed aan de deurpost' vroeger de eerstgeborenen redde.
Maar je kunt niets doen om gered te worden! Het is alleen geloven broeder! Ja... vertel dat maar aan de oudste zoon op de avond van het pascha in Egypte. "Ja maar Mozes zei dat het bloed op de deurpost moest..dat zei God tegen hem vader." "Nee zoon, je moet geloven in God! Het gaat om je hartsgesteldheid." Het is altijd geloven en handelen, geloof in wat God zegt en doe dat dan. Hoe makkelijk is het om je te laten onderdompelen in water bij het aanroepen v.d. naam van Jezus Christus voor de vergeving van zonden? Een voorafbeelding hiervan in 2 Kon. 5.

"10 Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn.’ 11 Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen,’ zei hij. ‘En dat hij de naam van de HEER, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken, en zo de huidvraat zou wegnemen. 12 Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden?’ Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. 13 Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: ‘Maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult weer rein worden,” moet u dat zeker doen.’ 14 Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein."

Had Naaman deze eenvoudige opdracht niet uitgevoerd, dan was hij niet genezen. Wie de eenvoudige doop opdracht niet uitvoert... de doop voor de vergeving van je zonden... krijg je dan vergeving? Ons paaslam is wel geslacht, maar Zijn bloed moet wel op de deurpost worden aangebracht. Alleen geloven in Het Lam is niet voldoende.
Mark W 3 april 2010, 14:25
Hey Nodoubt, bedankt voor je reactie.
Er is nog een berg stof dat over het kruis behandeld kan worden, en dat hoeft inderdaad niet alleen met pasen, maar dat zou elke zondag kunnen.

Ik snap alleen nog niet hoe jij die berekening maakt, omtrent de datum van pasen.
Ik zie op wikipedia dat het klopt. (voor zover dat betrouwbaar is)
Kun je het uitleggen. Want pesach is van de 10e tot de 17e van de eerste maand. En dat komt dit jaar neer op: 's avonds 29 maart - 's avonds 5/6 april. Hoe bereken je dat?

:)

Mark W
Nodoubt 3 april 2010, 17:31
Wikipedia= tja als het op de wiki staat is het echt waar he! ;).

Maar ja de berekening is: de 14e v.d. eerste maand.
Het is vervolgens belangrijk te weten wanneer de eerste maand dan is.

Welke kalender gebruikt men en hoe is de desbetreffende kalender dan tot stand gekomen? Is de kalender gebaseerd op de ZON of op de MAAN? Wat zegt de Bijbel hier over. Nogal een puzzel.

Maar daar houd vrijwel niemand zich op een Bijbelse manier mee bezig volgens mij. Nee men gaat naar de antichristenen (die Jezus als zoon van God ontkennen en Hem zelfs vervloeken) en men vraagt aan hun om een berekening van het pascha gebaseerd op hun kalender. En wat zeggen die figuren dan? Pasen moet je vieren op de zondag na de eerste volle maan o.i.d. We laten de maan bepalen wanneer het feest is en dan is het feest dus niet meer op dezelfde vastgestelde tijd gebaseerd op een zonnejaar.

Dit schijnt allemaal te besloten te zijn op het concilie van Nicea. Maar wie weet dat er toen ook Christenen lak hadden aan die vergadering en het (vernieuwde) pasen gewoon op dezelfde dag bleven vieren (1 dag of een hele week weet ik niet). En zich daarom zelfs van de, inmiddels al rkk trekjes vertonende, 'moederkerk' afscheidden?

Wat maakt het uit of je bloed of suiker of stroop op de 1st of 29ste of verzinmaarwat dag van een willekeurige maand op je deur of auto of huisdier strijkt, gooit, net doet als of? Wat maakt het uit of je water op je voorhoofd of buik of hand krijgt of dat je helemaal in water ondergaat en wat maakt het uit welke naam er dan gebruikt wordt. yeshuahua of alibama of Jezus en om wat voor reden, als uiterlijk teken van een innerlijke genade of als vergeving van zonden of als God willen ontvangen in je hart. Wat maakt het uit wat de Bijbel zegt over 'welk onderwerp dan ook'? We verzinnen zelf wel wat. Het liefst in strijd met Gods woord. En dit doen we dan op zoveel mogelijk terreinen van 'het Christendom' en we roepen dan heel veel: het gaat alleen om de intentie van je hart en of je in God gelooft en of je de naaste lief hebt bla bla blaat beh beh. (gekke schapen ziekte)

Men verwisseld zo Gods genade en geduld met laksheid, ongehoorzaamheid en verachting van Zijn Woord de Bijbel wat de enige grondslag zou moeten zijn voor al het belangrijke wat we doen.

Ook de correcte manier van en reden om gedoopt te worden is zo veranderd in een MENSENTRADITIE in STRIJD met GODS WOORD.

"11 Hoe is het mogelijk dat jullie niet begrijpen dat ik het niet over brood had? Wees op je hoede voor de zuurdesem van de farizeeën en de sadduceeën!’
12 Toen begrepen ze dat hij niet bedoelde dat ze op hun hoede moesten zijn voor de zuurdesem in het brood, maar voor het onderricht van de farizeeën en de sadduceeën. " Mat 16
Jan Paul 4 april 2010, 07:19
Eigenlijk moet ik bij Pasen vandaag denken aan een man die diep onder het puin van een ingestort gebouw ligt met een blok beton op zijn borst. Hij leeft en kan ademen, maar het gaat zeer moeizaam. Het is aardedonker. Hij ligt zo geblokkeerd dat hij zelfs het stof niet uit zijn ogen kan wrijven. Heel ver hoort hij onafgebroken de kango's ratelen. Hij kan maar 2 dingen doen eigenlijk: bang zijn, intens en onafgebroken lijden en bidden. Zijn denken werkt, helderder dan ooit zelfs tot zijn verbazing. Hij weet zich volslagen machteloos en afhankelijk. Nooit voelde hij zich kleiner en hulpelozer sinds de moederschoot.
Hij komt er tenslotte uit, door vreemden gered, mensen die hem totaal niet kenden, maar die aannamen of hoopten dat hij leefde en nog mens was, mensen die niet vroegen wat hij allemaal misdreven had, maar die gewoon volcontinu door-kango-den tot ze met hun mensenhand zijn hand konden vatten.
Onder het stof, verblind door het licht, uitgedroogd, aan het infuus, zo is hij te zien op alle tv-stations van de hele wereld.
Hij als het ware uit de dood opgestaan. Hij was als het ware dood en zie, hij leeft. Zijn redding, hoe feestelijk ook, is echter tijdelijk, hij zal tenslotte moeten sterven naar het lichaam.

Het wonder van Pasen is voor mij dat de redding door Christus eeuwig is. We zijn er zo aan gewend, maar het wonder is en blijft dat het niet zal eindigen met de dood, maar met het leven en dat voor altijd en eeuwig. De dood, die weliswaar enige macht heeft in het heelal, is overwonnen. Verbonden met God door en in Christus mogen wij met Hem de dood overstijgen en delen in die overwinning.
Het wonder van Pasen is dat God niet bij Zichzelf gedacht heeft: laat die ellendelingen naar omkomen en wegteren in hun onreinheid, Ik bemoei me er niet mee. Laat dat graf, die kerker maar dicht, laat dat puin, die steen voor het graf van hun zonden maar op hun hart drukken en hen verpletteren, voorgoed.
De menswording, de incarnatie van God in Jezus, zijn hoogstpersoonlijke dichtbijkoming en bemoeienis met ons treurig afwijken, zijn ombuiging van ons hopeloze en in principe onwrikbare spoor naar het ravijn van zelfzucht, mislukking, zwakheid en dood.
En de rekening die Hij geheel vrijwillig, geheel op eigen initiatief en geheel alleen voor ons betaald heeft om ons in leven te houden. Dat alles beschouw ik als het centrale wonder.

Alle lezers van de site wens ik van harte een Zalig Paasfeest toe in het volle besef van de betekenis ervan. Moge het zaad van het Evangelie opnieuw tot bloei komen in de lente van uw hart en vrucht dragen met en door Jezus Christus onze Heer.

Groeten, JP
Jan Paul 6 april 2010, 19:49
Hoi Obey, enerzijds klopt je observatie, op eigen kracht zijn we kansloos. Maar dat weten we toch?
Ik heb er echter ook mee willen zeggen: in en met Christus verbonden, verenigd zijn we meer dan overwinnaars.
Dat is rechtzinnig lijkt me: de volle erkenning van eigen zwakte en ontoereikendheid en daarmee in samenhang: de volle erkenning van de onmisbaarheid van Gods hulp of genade en de dankbaarheid voor Zijn initiatief in dit alles.
Hoe zouden we de weg naar het Leven zelf hebben kunnen ontdekken als Christus hem niet voor eens en voor altijd gewezen had? Wij door eigen zwakke kracht negatief, verloren, neergeveld maar door en met Hem: positief, voor altijd opgestaan.

Groeten, JP