Vergeten?

Gebedsbroeders

Twee jongens - Twee posts per week - Onze overdenkingen - Jouw mening?

'Eer je vader en moeder'

Door: Mark BMaandag, 24 mei 2010
Terug
Categorie: Seks en relaties, 7 keer gereageerd, 2081 keer bekeken

Het staat doodleuk opgeschreven in de 10-geboden. Het is daarnaast een onderwerp waar in de kerk weinig over gepredikt wordt, het wordt eigenlijk van je verwacht dat je het ‘gewoon’ doet. Maar is dit niet een beetje kort door de bocht geredeneerd? Zijn er geen uitzonderingen op dit gebod?
 

De meeste mensen die moeite hebben met dit gebod vinden het erg lastig om hun ouders te eren, simpelweg omdat het zogenaamde eren niet vanzelf gaat maar zichtbaar veel moeite kost. Dit kan zowel aan deze mensen zelf liggen als aan de ouders van deze mensen. Ouders die er (bijna) nooit voor je waren, je hebben misbruikt of je hebben verloochend. Maar wat is de waarheid voor de mensen die deze mensen als ouders hebben?

Familie, het is iets waar God enorme goede bedoelingen mee had, en daarom erg veel lading gaf in het leven van de mens. Het is dáárom ook zo lastig om het zomaar los te laten. Het blijft maar om je aandacht vragen, zowel als het allemaal van een leien dakje gaat (denk aan je vakantie waarbij je toch even naar je ouders belt om te vertellen dat je goed bent aangekomen) als dat het enorm tegenzit en je net in een felle familieruzie bent beland.

Maar hoe bevredig je deze vraag om aandacht als je helemaal geen zin hebt om deze te bevredigen?

Ik denk dat het erg goed is om zo af en toe stil te staan bij de volgende zaken, als we het over onze ouders hebben: 1. Ouders hebben jou het leven gegeven en hebben zoveel goeds in je leven mogen betekenen. 2. Hoe ga jij het straks als ouder doen, en zou ook jij fouten maken? 3. Is het vaak niet het fout gedaan hebben, in plaats van het fout gedaan willen hebben?

Maar het blijft lastig want ik ben er van overtuigd dat je je ouders niet kan eren als je dit niet echt wilt. En wat doe je als je het echt niet wilt? Ik denk dat het respecteren van je ouders zoals ze zijn een eerste stap naar verzoening en eren toe zou zijn, en daarbij het vergeven van je ouders…

Hoe sta jij in het eren van je vader en moeder? Vind jij het gesneden koek?

Gerelateerd

Reacties (7)

Nodoubt24 mei 2010, 12:17
Hey, wat gedachten over eerbied en aan wie wij die eerbied verschuldigd zijn en waarom, en wanneer niet.

"12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HERE, uw God, u geven zal. " Ex. 20
"16 Eer uw vader en uw moeder, zoals de HERE, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en het u wèl ga in het land, dat de HERE, uw God, u geeft. " Deut. 5

Het eerste gebod met een belofte. Dus direct voordeel voor je eigen leven. Zoals met alle geboden van God. Als je ze houd = zegen = leven voor jezelf.

"Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. 2 ‘Toon eerbied voor uw vader en moeder,’ dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is: 3 ‘Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde.’

4 Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.
5 Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid; 6 niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. 7 Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, 8 want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen. 9 Meesters, behandel uw slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege, want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben, en dat hij geen onderscheid maakt. " Ef. 6

Het rechtvaardige van God: ook de ouders (of werkgevers) moeten hun kinderen (of werknemers) eerlijk en goed behandelen.
Het 'vreemde', voor ons mensen dan: er is geen clausule bijgesloten waarin staat dat je je ouders NIET hoeft te respecteren als ze zelf niet Godsdienstig zijn etc.
Het kromme van ons mensen: in zieke uitersten te vallen zoals: altijd gehoorzamen wat er ook gebeurd of nooit gehoorzamen of alleen als het je uitkomt. Maar de Bijbelleer is net ietsje uitgebreider en ingewikkelder dan zo'n eenvoudig uiterste.

God is rechtvaardig en goed en dus kunnen en mogen we nooit Zijn woord zo gaan uitleggen dat de ergste zaken nog goed gepraat worden. Waar heb ik het over? Nou een paar voorbeelden:
Incest en moord andere mishandeling. Dat kan dus nooit op enige manier goedgepraat worden zodat wij daaraan mee moeten werken onder het mom van: je ouders of de overheid eren. Zulke ouders zijn niet te eren. Maar je eigen recht verkrijgen, je eigen wraak nemen is ook niet de bedoeling. Want wie komt de wraak toe? En wie heeft Gods zwaard in handen om wraak uit te oefenen?

"17 Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. 18 Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. 19 Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. 20 Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. " Rom. 12

Zoals in het verhaal van David en Saul. Saul was de gezalfde van God. En Saul MISBRUIKTE die positie. David kon Saul niet meer goed eren want hij moest vluchten voor zijn leven. Maar toch nam hij niet zijn eigen 'wraak' of recht. Hij spaarde het leven van zijn koning terwijl hij een heel goede kans had om hem om te brengen. God zelf zorgde er later voor dat Saul zijn straf kreeg.
David was hem eer verschuldigd, net als wij die eer verschuldigd zijn aan onze ouders. Maar David liet zich niet vermoorden of gevangen nemen.

En wat te doen als onze ouders of werkgevers of overheid ons niet meer in staat stellen om: "18 Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen"?
Als het niet meer van ons afhangt maar het ons onmogelijk wordt gemaakt om vrede te houden met alle mensen tenzij wij Gods geboden zwaar overtreden? Want we moeten als eerste God de eer geven die we aan Hem verschuldigd zijn. Eerst God liefhebben en dan de naaste. Dus niet eerst aan een abortus meewerken omdat een mens dat graag wil en daarna naar de kerk toe om God de eer te geven. Zo kan dat nooit gaan. Altijd eerst God de eer geven en dan tegen die goddelozen die kinderen wilen vermoorden zeggen: Bij God, het zal niet gaan gebeuren zolang ik nog adem en zo God het wil!
Maar ja, als we al niet wakker liggen van grootschalige kindermoord in dit land waarvan God elke druppel bloed die vergoten wordt bijhoud... waar dan nog wel van he? Hoeren achter ramen en op straat op 'afwerkplekken'? Zijn wij het enige land in de wereld dat er een bordje bijzet? Bordje met opschrift: afwerkplek rechtsaf, niet langer dan 15min. 'parkeren'. Of pornografie overal beschikbaar maken en dat dan 'volwassen' films noemen of 'sexy & erotiek'. Hoe is daar als Christen nog 'vrede' mee te houden... kan dat eigenlijk wel?


"1 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. 2 Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. 3 Want, als iemand goed handelt, behoeft hij niet bevreesd te zijn voor de overheidspersonen, maar wel, als hij verkeerd handelt. Wilt gij zonder vrees voor de overheid zijn? Doe het goede, en gij zult lof van haar ontvangen. 4 Zij staat immers in dienst van God, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, wees dan bevreesd; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; zij staat immers in de dienst van God, als toornende wreekster voor hem, die kwaad bedrijft. 5 Daarom is het nodig zich te onderwerpen, niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil. 6 Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten. 7 Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.' Rom 13

Ieder mens moet zich onderwerpen aan de door God ingestelde overheden boven hem. Dus dat is de landelijke overheid en ook je ouders maar dus ook je dominee, oudsten etc.

Maar wat als de overheid goddeloosheid als 'normaal' en 'goed' verkoopt? Abortus, euthanasie, economisch gemotiveerde oorlogen, wetten die het laatste beetje Christendom in de maatschappij zoals Christelijke scholen die 'discrimineren' of de zondagsrust onmogelijk maken? Wat als je rkk priester of gereformeerde dominee je dwingt om hem seksueel te bevredigen? Zijn we dan 'belasting en ontzag en eer' verschuldigd aan dat soort overheden?
Net zo goed als wij gehoorzaam moeten zijn aan de overheden boven ons, moeten zij dat ook zijn. Ook zij hebben een overheid boven zich. Want uiteindelijk is dat dezelfde Meester die boven ons allen staat: God. Wie dus zijn autoriteit misbruikt (Gods geboden overtreed) is niet meer een rechtvaardige dienaar van God, de wettige grond onder die autoriteit wordt zo weggeslagen en onze verplichting tot gehoorzaamheid kan niet voor dat soort mensen bestemd zijn.

Romeinen 13 gaat over een overheid die in dienst staat van God. Als je niets verkeerds doet heb je niets te vrezen van zo'n overheid. En zo moeten ouders en werkgevers natuurlijk ook zijn.
Zouden deze door de Heilige Geest geïnspireerde woorden in Rom. 13 ooit kunnen betekenen dat we ook een goddeloze overheid moeten dienen in alles? Of alleen: voor zover het nog mogelijk is. Dus als je in Egypte v.d. Farao, of in China v.d. communistische partij, te horen krijgt dat je kinderen in het riool moet gooien.... gehoorzamen? Dus echt niet he. Er zijn grenzen. Kijk maar naar Mozes die in leven werd gehouden door ongehoorzaamheid v.d moeder tegen 'de overheid'. En Mozes mocht later heel de satanische overheid v.d. Farao bestraffen door de kracht van God. Een goddeloze overheid is geen echte wettige overheid die we altijd moeten gehoorzamen, maar een instrument van de satan. Als we goed doen (wat God ons gebied in de Bijbel) behoeven we van een echte godsdienstige wettige overheid niets te vrezen maar zal deze ons prijzen. Ken je al iemand die door de Nederlandse overheid wordt geprezen om het verdedigen van Gods geboden en het bestrijden v.d. goddeloosheid? Ik ken ze niet, ga maar eens protesteren bij een slachthuis van ongeboren kinderen. Eens kijken of de 'overheid' je gaat prijzen. Natuurlijk niet. Het is dezelfde overheid die de moordenaars beschermt en kwaad goed noemt.

In het geval van David was Saul zijn overheid. Hij moest vluchten om zijn leven te behouden aangezien de overheid onrechtvaardig was. Maar hoe slecht Saul ook was. Het was volgens mij nog maar kinderspel vergeleken met de goddeloze overheden die we tegenwoordig hebben in de wereld.
Of het nu een regering is of je ouders of je dominee. Als ze niet Gods wil doen zijn ze goddeloos en is het alleen een kwestie van tijd voordat God ze net als Saul of Farao of wiedanook laat vergaan. Natuurlijk zijn er gradatie verschillen te verzinnen. Je vader die vaak de naam van Jezus misbruikt is zeer slecht bezig en God zal hem verantwoordelijk stellen belooft Zijn woord. Maar als hij voor zijn werk antichristelijke wetten maakt en meewerkt aan moord etc. dat is nog veel erger. Er is wel degelijk verschil in de ernst van diverse zonde en de straf daarop.

Laten we dan vrede proberen te houden met 'ze' zolang dat mogelijk is. Maar gaan zij te ver... dan houdt het wel mooi op met de vrede. Dat wisten bepaalde mensen in de jaren 40-45 ook wel. Terroristen noemde de overheid die lui toen. Verzetshelden worden ze nu genoemd. Ik vraag me af of er toen dominees waren die de mensen leerden om 'niet te liegen' en 'niet ongehoorzaam te zijn' tegen/aan de overheid... en vooral niet oordelen...
Hoe noemde Saul David? Vast ook weinig goeds. Toch werd David een koning v.d. allerhoogste God en werd hij een man naar Gods hart genoemd.
Hoe werd Jezus Christus genoemd door de satanische overheid? Een crimineel, een godslasteraar, de dood waardig.
Waarom eerde Daniel en zijn vrienden de overheid wel. Maar niet toen zij hun gebood om hun God te verloochenen? Waarom gingen ze nog liever dood dan hun God ongehoorzaam te zijn?

Hoe noemt de wereld, de satanische overheid, het koninkrijk v.d. satan, een Bijbelgetrouwe Christen? Een fundamentalistische extremistische potentiële terrorist? En hoe noemt God Zijn volgelingen na een kleine tijd wanneer Zijn koninkrijk op aarde gevestigd word? Want dit laatste lijkt me het enige wat voor ons van werkelijk belang is.

"21 Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer."

"31 Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. 32 En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, 33 en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. 34 Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af." Mat. 25

"44 Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, 45 juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na dezen zal geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar." Daniël 2

"27 En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen" Dan. 7
Mark B24 mei 2010, 13:41
Hey Nodoubt,

Ik had net zo goed niet mijn post kunnen schrijven, jouw reactie is een post op zich. Ik denk dat het wel een hele andere insteek kent, namelijk dat jij wat meer dé waarheid vertelt in je stukje, en ik meer de dagelijkse praktijk benoem. Wat zijn de problemen waar je tegenaan kan lopen als je het gebod wilt nastreven? = denk ik de samenvattende zin voor mijn blog. Wat zegt God over het gebod= de zin die jouw stukje samenvat. En dat is wel interessant want het gaat in dit geval terdege samen :)

Ik vroeg mij alleen het volgende af, want ik heb je hele reactie effe nagelezen. Ik citeer:

"Maar als hij voor zijn werk antichristelijke wetten maakt en meewerkt aan moord etc. dat is nog veel erger. Er is wel degelijk verschil in de ernst van diverse zonde en de straf daarop."

Ik ben het met je eens dat er een verschil is tussen verschillende zondes als je kijkt naar de ernst, voor ons als mens althans. Jezus werpt naar mijn idee een heel ander licht op zonde, namelijk dat zonde zonde is, en dat je niet kan spreken over een grote of kleine zonde. Zonde is slecht en leid tot de dood, welke zonde het ook betreft "Wanneer een verkeerde gedachte bevrucht is baard zij zonde, als de zonde volgroeit is brengt zij de dood voort".
Ik denk daarom niet dat, om terug te komen op het onderwerp van de post, wij als kinderen geneigd moeten willen zijn om onze eigen weegschaal te maken en te zeggen: Ja ik vergeef mijn vader wel voor dit, maar de andere dingen zijn te groot en daar kan ik hem niet voor vergeven.

Zonde heeft maar één weg en dat is vergeving/genade. Wij worden opgeroepen om, net als Jezus, deze genade aan de mens te geven. Dat dit niet makkelijk is mag duidelijk zijn, dat dit de opdracht is, ook...

Groeten, Mark
Nodoubt24 mei 2010, 21:20
Hoi Mark B,

"Ik had net zo goed niet mijn post kunnen schrijven,"

Nou hehe als jij deze post niet had geschreven was ik niet aan het denken gezet en had ik geen reactie gegeven.

"jouw reactie is een post op zich"

Ja misschien moet ik een eigen website beginnen :) - kom je dan ook elke dag reageren? haha


"Ik denk dat het wel een hele andere insteek kent, namelijk dat jij wat meer dé waarheid vertelt in je stukje, en ik meer de dagelijkse praktijk benoem."

Jaaaa, maar vergis je niet. Het 1 heeft met het ander te maken. Het principe wat in je dagelijkse praktijk de waarheid van God is, is dat ook in een bredere context. Dus, de 'big picture' is ook zeer interessant vind ik, en goed te benaderen vanuit 'het kleine'.
Gezien het aanstaande koninkrijk van Jezus Christus is het erg belangrijk om het onderwerp van eerbied en gezag en gehoorzaamheid, goed te kennen.


"verschillende zondes als je kijkt naar de ernst, voor ons als mens althans. Jezus werpt naar mijn idee een heel ander licht op zonde, namelijk dat zonde zonde is, en dat je niet kan spreken over een grote of kleine zonde."

Klopt in principe. Alle zonde leid naar de dood. Er is geen mens die geen zondaar is.

Maar toch is er meer te zeggen over zonde en wet en strafmaat. Dit wordt duidelijker als je beseft dat er in de Bijbel GEEN scheiding is van kerk en staat. Dat is later verzonnen door de satanskinderen om de Christenen te neutraliseren.
Maar in het koninkrijk= overheid = regering van Jezus Christus is er GEEN verschil tussen een religieuze of maatschappelijke wet. Er zijn wetten voor alle terreinen van het leven. Zo was het vroeger in Israël. Zij kregen van God zelf de perfecte wetten. HET ingrediënt om een rechtvaardige samenleving te bouwen. Die wetten zijn goed voor wie goed wil doen en slecht voor wie tegen God en Zijn volk strijd.
(over dit onderwerp zijn boeken vol geschreven, past niet in deze post, maar roept natuurlijk vele nieuwe vragen op)

God maakt wel degelijk onderscheid tussen zonde. Kleinere zonden en grotere zonden. Daarom geeft hij ook Zijn diverse wetten met diverse strafmaat. Logisch toch? Een keertje, of heel veel, liegen of begeren maar hiertegen strijden omdat je Christus wil navolgen is heel wat anders dan heel je leven lang stelen en mishandelen en verkrachten en God verachten. Zou toch niet rechtvaardig zijn als die 2 personen op de oordeelsdag gelijk behandeld zouden worden he? Of zelfs als de aardse rechter een gelijke straf zou geven aan iemand die voor de eerste keer iets kleins heeft gedaan of aan de beroepscrimineel die al tientallen keren is gepakt.

Er zijn zonden die jij of ik (of een aardse rechter) niet kunnen en mogen vergeven. Alleen Jezus kan alle zonden vergeven. Maar juist Hij zegt dat Hij de wetten van Zijn Vader bekrachtigd! Dus alle wetten over misdaad&strafmaat bijv. zijn nu nog van kracht! En wie durft het beter te weten dan Jezus? Oh... bijna 100 % van 'het Christendom. De wet is vervallen broeder.. .waarbij stukken van Paulus die heeft heeft over de besnijdenis dan op de gehele wet worden betrokken. Terwijl ook Paulus zegt dat de wet niet buiten werking wordt gesteld door het geloof in Jezus.

Jezus zelf zegt dat de wet niet opgehouden is te bestaan.

"Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen" Mat. 5:17


En over mensen die kinderen iets aan doen en 'laten struikelen' zegt Hij: beter waren ze met een zware steen om hun nek de diepste oceaan in gegooid.
En daar zeg ik volkomen AMEN op! En dat kunnen veel Christenen niet begrijpen. Dat vinden ze hard ofzo. Maar ik zeg: waar is jullie compassie en rechtvaardigheidsgevoel? Waar is jullie medeleven met dat kind of die kinderen? Waar is jullie EERBIED en GEHOORZAAMHEID aan Gods geboden die vertellen wat er met moordenaars en verkrachters gedaan moet worden?

"4 Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. 5 En wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op. 6 Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. 7 Wee de wereld met haar valstrikken. Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, maar wee de mens die de valstrik zet" Mat. 18

Nou een duidelijke vraag aan jou Mark. En graag een duidelijk antwoord.

Zou een rkk 'priester' die jarenlang kinderen heeft verkracht en mishandeld etc.... zou zo'n... figuur... onder de categorie van bovenstaande tekst uit Matteüs te plaatsen zijn?
Zouden er misschien he, heel misschien een paar kinderen op deze wereld zijn die totaal gedesillusioneerd zijn over 'het geloof' doordat ze verkracht zijn door 'de dominee', de 'herder' ????? Zou dit ook het struikelen zijn wat Jezus bedoelde?

En wat zegt Jezus tegen ons over dat soort... personen? Vergeven? Liefhebben? Genade betonen zoals Jezus aan iedereen genade gaf en geeft?
Michel26 mei 2010, 20:26
Hoi Mark, en alle medelezers,

Dit stukje raakt mij nogal.
Ik ben door een zeer lang en moeilijk proces gegaan waarin ik mijn eigen vader heb mogen vergeven en leren liefhebben. Met een liefde die niet van hemzelf is.

Ik wil mensen aanmoedigen om ditzelfde te gaan doen.
Let wel: dit is Gods werk in mij. Uit mezelf was ik hiertoe niet in staat omdat ik verslaafd was en dood was.

Ik leerde een aantal jaren geleden het vijfde gebod kennen: Eer uw vader en uw moeder opdat....

Ik wilde wel, maar ik was ZO beschadigd dat het me gewoon niet lukte. Ik zocht ernaar in Gods Woord. Maar het antwoord stond ZOVER van me af, dat ik het niet zag.

Stukje bij beetje heeft God mij genezen. Mijn woede naar mijn vader is intens geweest, ik voelde me ZO onrechtvaardig behandeld. Ik heb, zoals ik het zelf omschrijf, OERWOEDE ervaren.

Ik heb moeten leren dat mijn vader en moeder mij het leven hebben geschonken. En dat zij het allerbeste hebben gedaan wat zij konden doen. Punt.

Daarnaast heb ik gereageerd op bepaalde dingen die mijn ouders wel of juist niet hebben gedaan. Dat is mijn verantwoording naar God toe. Dit had ik met Hem uit te vechten. Dat is een heel proces geweest.
Maar dwars door de strijd heen, heeft God mij genezen, telkens een stukje.

Nu ben ik er inmiddels van overtuigd dat het niet uitmaakt hoe je door je ouders behandeld bent, met het offer van Jezus kun je uiteindelijk ALLES overwinnen.
Met Zijn liefde kun je je ergste vijand liefhebben en vergeven, als je het maar blijft vragen aan Hem. En als je maar blijft beseffen dat wat God met Jezus heeft gedaan, altijd oneindig veel pijnlijker is, dan de pijn die mensen mij hebben aangedaan. De vergevende liefde, die beschikbaar is gekomen, is altijd toereikend om al mijn vijanden te vergeven.

Ik heb intussen gevoeld hoezeer ik van mijn vader hou.
Onder al die zonden lag nog steeds een gevoelig hart, dat kan zeggen: Pa ik hou van je.
Ik heb het ook al mogen uitspreken naar hem.

Ik hoop dat ik nog vele kansen zal krijgen en pakken om hem mijn liefde te tonen, om Gods liefde die in mij is te tonen aan hem, zodat hij er ook door geraakt zal worden.

Nog een waarschuwing voor lotgenoten die dit lezen:
Er bestaat een reele kans dat je je wrok en onrechtgevoelens blijft koesteren. Zoek God alsjeblieft hierin, zodat het genezingsproces niet langer duurt dan noodzakelijk is! Je kunt je blijven verzetten en opstandig blijven, maar hierin heb je uiteindelijk slechts jezelf mee te pakken. En je zet je eeuwige leven op het spel, als je weigert te vergeven.
Peter-Sigmond31 mei 2010, 00:47
@ Michel,

geweldig dat je dit hebt mogen ervaren, hou vol. Als wij iemand iets hebben vergeven, vergeeft God hen dit ook, 2Kor2,10 zodat satan er geen macht meer over heeft. Persoonlijk heb ik leren inzien dat mijn ouders ook maar het product van hun opvoeding en omgeving waren. God heeft me leren inzien waarom ze de dingen deden/zeiden. Het haalt de pijn van destijds niet weg, maar ook ik heb mogen aangeven dat ik van ze hou. Ik mocht op 32 jarige leeftijd ervaren dat mijn (wereldse) vader tegen me zij, 'ik hou van jou' Dit was enkel en alleen omdat ik een Vader heb die mij bevestigd had, waardoor ik op een heel andere manier kon omgaan met mijn vader en moeder.

Ik eer ze voor de zaken die ze goed hebben gedaan en ik vergeef ze hun fouten, wie weet welke ik nog wel niet ga maken.....
Nodoubt31 mei 2010, 09:05
Hey Peter-Sigmond,

Inderdaad, het inzicht in de redenen/motivatie van onze ouders geeft een hoop rust en duidelijkheid. Op het moment dat wij ze vergeven heeft de satan geen macht meer om strijd en bitterheid te zaaien.

ps: De tekst die je aanhaalt: daar zie ik geen God die iemand vergeeft omdat de gemeente in Korinte die persoon vergeven heeft. Er staat dat Paulus adviseert iemand te vergeven die hem, en eigenlijk de hele gemeente iets had aangedaan. Paulus heeft die persoon al vergeven als er al iets persoonlijks te vergeven viel.
Peter-Sigmond 1 juni 2010, 22:00
de tekst die ik aanhaal, is om aan te geven, dat satan macht over ons heeft als we niet vergeven, het stukje ervoor moest eigenlijk zeggen dat we moeten vergeven, daar God ons ook heeft vergeven. door de komma's komt het rottig over.

Dus de herziene tekst
Wij dienen te vergeven, daar God ons heeft vergeven. en de reden om te vergeven is dat satan geen macht over je kan gaan krijgen.